Industrisanering

Driftstopp inom industrin är kostsamma. För att göra stoppen så korta som möjligt är det bra med ett nära samarbete så vi kan bidra med ett helhetskoncept för industrisaneringen. Vi utför flera olika moment, allt från traditionell sanering till specialuppdrag, samtidigt som du som beställare har kontakt med en och samma person under arbetets gång.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning med vatten kan utföras på många olika sätt. Trycket som vi använder varierar från 500 bar upp till 3200 bar för att vi ska kunna hantera alla slags spoluppdrag. Allt från tak- och fasadtvätt till stora industristopp med rengöring inuti tankar med roterande teknik. Vid behov hanterar vi även spillvattnet som uppstår vid högtrycksspolning.

Läs mer om högtrycksspolning

Blästring

Vi erbjuder flera typer av blästringstjänster. Sandblästring, isblästring och vattenblästring är några av våra specialiteter. En viktig sak att tänka på under blästringsarbetet är ventilationen av partiklar. Den saken kan vi ta hand om med vårt mobila luftreningssystem.

Läs mer om blästring

Torr/vakuumsugning

Vi vakuumsuger de flesta material. Pannor i kraftvärmeverk och rökgaskanaler i industrier hålls rena på detta sätt. Även jordmassor, spån, grus och sand är exempel på material som kan vakuumsugas. Vissa av våra lastbilar har en kran som gör det möjligt att komma åt material på högre höjd som i flervåningshus. Med vårt höglyftssystem kan vi tömma avfall direkt i containers eller storsäck.

Oljesanering

Oljesanering kan behövas i en akut situation och vi har produkter för riktigt snabb sanering. Men sanering av olja kan även ske långsiktigt med en saneringsplan för att säkerställa att all olja kommer upp. Vi säkerställer resultatet genom att skicka prover till analysinstitut så marken blir korrekt sanerad.

Slamsugning

För mycket slam kan sätta igen pumpar och andra känsliga instrument. Slamsugning innebär att vi rengör systemet från slammet för att undvika dyra och onödiga stopp i produktionen. Slamsugning kan även användas vid underhåll av t ex fett- och oljeavskiljare.

Sprängsotning

Sprängsotning/säkerhetssprängning är något vi oftast utför på kraftvärmepannor. Det är ett effektivt sätt att knäcka slagg och få bort aska från panntuber, överhettare och andra ytor som fått en tuff beläggning inne i pannan. Säkerhetssprängning innebär att man gör arbetsområdet säkert inför fortsatta arbeten som till exempel ställningsbyggnation under ett revisionsstopp.

Kemikaliesanering

Kemikalieföroreningar kan vara utsläpp som sprids med vinden eller vattnet och i värsta fall skadar människor, djur och natur. Med rätt utrustning, skyddsmasker och skyddskläder kan vi hantera de flesta typer av kemikaliesaneringar redan innan skadan blir för stor.

ADR (transport av farligt gods)

ADR innebär transport av farligt gods på väg. Vi har lastbilar som är klassade för ADR och kan transportera brandfarliga vätskor, brandfarlig gas och frätande ämnen. I arbetet ingår också att vi ständigt håller oss uppdaterade om de lagar och förordningar som gäller för farligt gods.

Till byggsanering